پیش ثبت نام مسکن برگشت

متقاضی محترم :

مرحله اول ثبت نام به اتمام رسیده است.

زمان ثبت نام در مراحل بعدی ، متعاقبا از طریق همین سامانه اعلام می گردد.