اطلاعیه | شرح خبر برگشت

اطلاعیه (ثبت نام متقاضیان مسکن (مستاجرین) 2020 محله کمتر برخوردار کشور)

گروه خبری : اطلاعیهتاریخ انتشار : 1400/08/18 مرجع : اتاق تعاون ایران
در راستاي طرح توسعه و تحول اجتماع محور 2020 کمتر برخوردار کشور
شرايط متقاضيان : متقاضي و افراد تحت تکفل، فاقد زمين مسکوني با واحد مسکوني باشد،
متقاضي بايد متأهل و يا سرپرست خانوار باشد.
زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن مي توانند از اين امکان بهره مند شوند،
متقاضي از وام ساخت يا خريد مسکن استفاده نکرده باشد.
آدرس ثبت نام: ثبت نام از طريق سامانه جامع مسکن اتاق تعاون ايران به آدرس Iccmaskan.ir انجام مي پذيرد.